Fulls de reclamació oficials

OBLIGATÒRIS PER A COL·LEGIATS DES DE 20/09/2013

DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum. DOGC 28/02/2013

* Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per a l’organisme habilitat, i el tercer per a l’empresari o empresària.

* Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia han d’estar disponibles per ser lliurats als empresaris o empresàries a les dependències de l’Agència Catalana del Consum, als organismes habilitats i a tots els llocs físics o adreces d’Internet que l’Agència autoritzi.

* Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia han d’estar a disposició immediata de les persones consumidores a l’establiment o lloc on es dugui a terme l’activitat comercial o de prestació de serveis.

En les relacions de consum fora d’establiment comercial incloses les activitats de prestació de serveis a domicili, els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, els han de dur les persones que comercialitzin el bé o prestin el servei i els han de lliurar a la persona consumidora que ho sol·liciti, encara que no s’hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’empresa. A més, l’empresari o empresària ha d’informar sobre
l’existència i disponibilitat dels fulls oficials a tota la informació comercial documentada que faciliti a les persones consumidores.

* Els COL.LEGIS PROFESSIONALS estan facultats per adaptar les previsions d’aquest Decret sobre la tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies a les seves peculiaritats organitzatives.

*** Decret: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=629662&type=01&language=ca_ES

*** Pàgina web de l'Agència Catalana de Consum, on trobareu els fulls de reclamació.