COM FER UNA CONSIGNACIÓ O DIPÒSIT JUDICIAL

Us informem que el servei bancari de dipòsits i consignacions judicials el tramita actualment el BANC DE SANTANDER (entitat que va absorbir Banesto el maig de 2013), qui presta el servei a totes les seves oficines.

Requisits de les operacions d’ingrés per transferència bancària:

** PRIMER. Es pot realitzar l'ingrés, per transferència, des d'un compte de qualsevol entitat diferent del Santander. En aquest cas, caldrà especificar:

1. El Nº de compte/IBAN del Banc de Santander, que és el següent:
IBAN ES55-0049-3569-92-0005001274

2. ORDENANT: Nom/Raó social, DNI/NIF de qui ordena l’ingrés.

3. BENEFICIARI: Jutjat o Tribunal destinatari de la transferència.

4. OBSERVACIONS O CONCEPTE: Haurà de contenir els 16 dígits del compte/expedient al qual s'imputa la quantitat, i que ha de proporcionar el Jutjat/Tribunal.

Molt important: Aquests 16 dígits cal que es consignin en un únic bloc, units i compactes. Aquest bloc ha de d´estar separat, per espais, de la resta de camps que es puguin emplenar dins de l´ítem "Observacions/Concepte".

En el cas que no es consignin els 16 dígits o que s'escriguin equivocadament, no es podrà fer la transferència.

** SEGON. Qui tingui compte obert al Banc Santander, pot realitzar la consignació a través del servei Banca Online Supernet.

** TERCER. En el cas de grans empreses, es recomana contactar amb l’entitat bancària, qui explicarà com realitzar d’ingrés, ja que té establert un sistema que facilita les transferències massives.

Podeu trobar més informació, juntament amb les taules de comptes de dipòsits i consignacions judicials, al web del Ministeri de Justícia (https://www.mjusticia.es/), dins de l'apartat "Trámites y Gestiones Personales". Igualment, per a qualsevol incidència, podeu trucar al Tel. 91 390 24 58, enviar un Fax al 91 390 20 29, o enviar un correu electrònic a: incidencias_consignaciones@mjusticia.es

Obrir enllaç
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326281685/Detalle.html?param1=1